Sklep internetowy GKS „Piast" S.A., działający pod adresem www.sklep.piast-gliwice.eu, prowadzony jest przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334402, NIP 631-259-27-98, REGON: 241240921, Kapitał zakładowy 9 380 000,00 zł, w całości wpłacony.

 
 
I. Wstęp

1.Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice działa pod wyżej wymienionym adresem jako sklep internetowy on-line pod nazwą GKS „Piast" S.A. Sprzedaż odbywa się drogą wysyłkową lub poprzez odbiór osobisty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Administratorem danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A.

3. Regulamin określa zasady kupowania w sklepie internetowym.

 


II. Dokonywanie zakupu

1. Zakupu może dokonać każda osoba fizyczna i prawna po podaniu wymaganych danych w oknie sprzedaży produktu.

2. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.


3. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Cena zostanie powiększona o koszty dostawy towaru kupującemu. Wysokość ceny dostawy zostanie kupującemu wskazana przed zamknięciem zamówienia.


4. Z chwilą dokonania zakupu, sklep GKS „Piast" S.A. dokonuje rezerwacji produktu. Rezerwacja jest ważna przez 7 dni. Użytkownik sklepu w tym czasie powinien dokonać zapłaty za towar oraz ewentualne koszty wysyłki. Łączny koszt zakupu podawany jest Użytkownikowi z chwilą zamknięcia jego zamówienia.


5. Potwierdzenie zakupu wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika.
 

6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: przelewem bankowym (dane do przelewu zostaną kupującemu wskazane w potwierdzeniu dokonania zakupu o którym mowa w pkt 5 powyżej), płatność BLIKiem, kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Brak wpłaty za zarezerwowany towar w terminie 7 dni skutkuje anulowaniem i usunięciem zamówienia.


7. Kupujący może również zapłaty za towar za tzw. pobraniem. W tym celu po dokonaniu takiej formy zapłaty, dokonuje on płatności za towar w momencie wydania mu rzeczy przez kuriera.


8. Informacja o cenie podana na stronach internetowych sklepu GKS „Piast" S.A. w chwili dokonania zakupu (rezerwacji towaru) ma charakter wiążący - w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - od momentu otrzymania przez klienta e-maila, aż do chwili otrzymania zapłaty za towar, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.


9. Obsługa sklepu GKS „Piast" S.A. zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności wymagające np. potwierdzenia danych klienta (np. błędnie podany adres, NIP itp).


10. Produkty z indywidualnym nadrukiem należy opłacić z góry i nie podlegają one zwrotowi. 


III. Dostawa/Odbiór

1. Czas dostawy - realizacji zamówienia opisany jest dla każdego produktu oddzielnie. Większość produktów w sklepie jest stale w magazynie, co oznacza, iż towary te będą ekspediowane najdalej w terminie 24 godzin (chyba, że okres ten będzie obejmował soboty, lub dni wolne od pracy, wówczas liczony będzie od pierwszego dnia roboczego). Termin ten liczony będzie od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu GKS „Piast" S.A, chyba że kupujący wybierze sposób płatności za pobraniem.

 

2. Jeżeli wśród zamówionych produktów znajduje się takie, które wymagają sprowadzenia na magazyn, czas realizacji wysyłki może się wydłużyć do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.


3. Przesyłki ekspediowane są za pośrednictwem poczty Polskiej lub kurierem DPD. Istnieje opcja odbioru osobistego, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.
 

4. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, koszty dostawy zawierają się w kwocie od 15 zł do 30 zł i są zależne od gabarytu przesyłki.


5. W chwili odbioru przesyłki Użytkownik (nabywca) ma obowiązek w obecności doręczyciela sprawdzić stan opakowania przesyłki.

 


IV. Reklamacje Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.


2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki ujawnione przez Klienta, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy.


3. GKS Piast S.A. ponosi wobec Klientów będących konsumentami odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów (Rękojmia) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. W przypadku, gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, GKS „Piast" S.A. dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru od nabywcy, pod warunkiem poinformowania GKS „Piast" 

S.A. niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez nabywcę dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym GKS „Piast" S.A..
 

5. Piast Gliwice nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty. Jeśli produkt jest objęty gwarancją producenta bądź innego podmiotu (gwaranta), warunki gwarancji są udostępniane przy opisie produktu. Uprawnienia z tytułu gwarancji winny być wykonywane zgodnie z warunkami gwarancji dołączonymi do produktu. 
 

6. Reklamacje można składać :
a. pisemnie na adres: Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............................................
 

7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia

 

V. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość:

1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zostanie Klientowi wydany łącznie z zakupionym towarem.

 

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 

 
VI. Pozostałe : 

1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


2. Dane osobowe Klientów podawane są przez nich dobrowolnie podczas rejestracji w sklepie i są przetwarzane przez Sklep, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Klient, który nie zgadza się na powyższe zobowiązania, nie powinien składać zamówienia.


4. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną cześć niniejszego regulaminu.


5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.


6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 
 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice (dalej: „GKS Piast”).


Inspektor ochrony danych:
Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez GKS Piast Inspektor Ochrony Danych; kontakt: rodo@piast-gliwice.eu

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.


Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. świadczenia usług w zakresie umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym umożliwienia dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Państwa indywidualnego konta,

2. realizacji umów sprzedaży towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu, w tym realizacji ich dostawy.

3. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – również w tym celu.

 

Podstawa :

Podstawową przetwarzania przez GKS Piast Państwa. danych osobowych jest:

1. zawarta między Państwem a GKS Piast umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku zakupu towaru – umowa sprzedaży,

2. w zakresie marketingu produktów i usług własnych – wyrażona przez uczestnika zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na uprzednio dokonane na jej podstawie przetwarzanie. 
 

Dobrowolność :
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne w celu zwarcia i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na umożliwieniu Państwu zakupów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu Państwa indywidualnego konta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne. 


Okres przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów sprzedaży, a po ich zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa.


Udostępnianie danych odbiorcom:
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące na rzecz GKS Piast usługi w zakresie:
 

1. hostingu i utrzymania systemu (niezbędne do prawidłowego działania sklepu internetowego),
2. dostawy towarów zakupionych przez Państwa produktów,
3. księgowości,
4. mailingu (jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera).
 

Państwa uprawnienia : 
1. Mają Państwo uprawnienie do:

1. dostępu do Państwa danych osobowych,

2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli są one nieprawidłowe bądź niekompletne,

3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w przypadkach prawem przewidzianych),

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

 

Stosowanie odpowiednich przepisów:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).