Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice (dalej: „GKS Piast”).


Inspektor ochrony danych:

Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez GKS Piast Inspektor Ochrony Danych; kontakt: rodo@piast-gliwice.eu

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

2. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.


Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. świadczenia usług w zakresie umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym umożliwienia dokonywania zakupów przy wykorzystaniu Państwa indywidualnego konta,

2. realizacji umów sprzedaży towarów zamawianych za pośrednictwem sklepu, w tym realizacji ich dostawy.

3. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – również w tym celu.

 

Podstawa :
Podstawową przetwarzania przez GKS Piast Państwa. danych osobowych jest:

 1. zawarta między Państwem a GKS Piast umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku zakupu towaru – umowa sprzedaży,

2. w zakresie marketingu produktów i usług własnych – wyrażona przez uczestnika zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu jednak na uprzednio dokonane na jej podstawie przetwarzanie. 

 

Dobrowolność :

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak niezbędne w celu zwarcia i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na umożliwieniu Państwu zakupów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu Państwa indywidualnego konta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne. 


Okres przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów sprzedaży, a po ich zakończeniu, przez okres wymagany przepisami prawa.


Udostępnianie danych odbiorcom:

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące na rzecz GKS Piast usługi w zakresie:
1. hostingu i utrzymania systemu (niezbędne do prawidłowego działania sklepu internetowego),
2. dostawy towarów zakupionych przez Państwa produktów,
3. księgowości,
4. mailingu (jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera).

 

Państwa uprawnienia : 

1. Mają Państwo uprawnienie do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych,

2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli są one nieprawidłowe bądź niekompletne,

3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w przypadkach prawem przewidzianych),

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 

Stosowanie odpowiednich przepisów:
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).